Privacy verklaring

Mensendieck 't Harde Mensendieck 't Harde, gevestigd aan 
Stadsweg 27 
8084 PH 't Harde, 
Tevens werkend als Mensendieck ’t Harde bij
Kind en Zorg Zwolle
Dokter Stolteweg 76
8025 AZ  Zwolle
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.mensendiecktharde.nl 
Stadsweg 27 
8084 PH 't Harde 
+31 6 22285808

Marion Westerink is de Functionaris Gegevensbescherming van Mensendieck ’t Harde. Zij is te bereiken via marion@mensendiecktharde.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mensendieck 't Harde verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Mensendieck 't Harde verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • ras
 • gezondheid
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mensendiecktharde.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 • burgerservicenummer (BSN)
 • inschrijfnummer en pakket(en) van zorgverzekeraar

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mensendieck 't Harde verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Uw behandeling en bijbehorende rapportages
 • Het declareren van uw behandeling en afhandelen van deze betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het maken en/of wijzigen van afspraken
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Mensendieck 't Harde neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mensendieck 't Harde) tussen zit. 

Mensendieck 't Harde gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • softwareprogramma Winmens voor verslaglegging, rapportage, declaratie en boekhouding. Hiervoor is een verwerkersovereenkomst met Winmens (bedrijf Fairware)  afgesloten
 • Bij Kind en Zorg Zwolle wordt het softwareprogramma MijnDiad gebruikt voor verslaglegging, rapportages en declaraties. Hiervoor is een verwerkersovereenkomst afgesloten met Kind en Zorg Zwolle.
 • Vecozo (beveiligd portaal voor het indienen van declaraties en COV (controle op verzekeringsrecht)
 • Zorgmail (voor het beveiligd via internet verzenden van screenings, rapportages e.d. naar verwijzers en andere zorgverleners)
 • Zorgdomein (voor het beveiligd via internet verzenden van screenings, rapportages e.d. naar verwijzers en andere zorgverleners)
 • Click.doc voor videoconsulten
 • SILO (beveiligde applicatie om berichten mee te verzenden voor (para)medici)
 • beveiligde website van ZwangerTotaal (indien van toepassing)
 • beveiligde website van het Artrose Netwerk (indien van toepassing)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mensendieck 't Harde bewaart uw persoonsgegevens gedurende de wettelijk vast gestelde termijn van 15 jaar en  niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 
Dit geldt voor al uw persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Mensendieck 't Harde verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 
Mensendieck 't Harde blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mensendieck 't Harde gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@mensendiecktharde.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Mensendieck 't Harde zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Mensendieck 't Harde wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mensendieck 't Harde neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact op of via info@mensendiecktharde.nl